یک وقت خبر آمد که رفت


قرار ما این نبود...

یک لحضه برگرد و نگاه کن

وزیدن بی پایان باد را می‌شنوی‘

هق هق بغض‌های بی سوال مرا...؟

قرار قصه ما همین بود؟

که عمری

خیره به جای خالی تو

کلمه شمار شب مردمان شوم؟

 (_علی صالحی)