سهم من از همه‌ی شب همین است؟

در بودن خود دست و پا می‌زنم

تحمل، فراموشی، نوشتن، خواب

وانمود می‌کنم اتفاق خاصی نیفتاده است

"راستی، راه فرار از فهم اندک اندوه چیست؟"

         تحمل؟... فراموش؟...

                            نوشتن؟... خواب؟...