-سلام.

 

-خدا حافظ..

 

 

چیزی تازه اگر یافتید

بر این دو اضافه کنید.